جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
12 بهمن 1392
جلسه 64
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (12)
داوطلب بی‌باک