جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
19 بهمن 1392
جلسه 65
استاد حسن عباسی
استقامت‌مدار (5)
آخرین تونل موج