جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
17 اسفند 1392
جلسه 67
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (13)
من هم فرمانده می‌شوم!