جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
9 اسفند 1393
جلسه 68
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (1)
کشتی نوح