جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 فروردین 1393
جلسه 69
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (2)
برنامه‌ی ۱۴ ساله پیشرفت