جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
16 اسفند 1393
جلسه 73
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (6)
سبدی در دست فضا