جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
6 اردیبهشت 1393
جلسه 74
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (7)
نجات از غم