جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
13 اردیبهشت 1393
جلسه 75
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (8)
فروپاشی معبد