جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
18 بهمن 1393
جلسه 79
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (11)
نفوذ