جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
30 آبان 1394
جلسه 87
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (4)
نفوذ زهر