جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
15 اسفند 1394
جلسه 93
2 : 11 : 00
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (5)
برمی‌گردیم به آفریقا و روستا می‌سازیم!