جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
22 اسفند 1394
جلسه 94
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (6)
به دشمن سواری نده