جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
09 بهمن 1395
جلسه 96
02 : 19
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (14)
عصر فشفشه