جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
16 آبان 1394
جلسه 1
02 : 35
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (1)
من هم قصه‌ی خودم را عوض می‌کنم