جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
25 اردیبهشت 1395
جلسه 10
استاد حسن عباسی
هفت متعلق ایمان (2)
ایمان به آخرت (۲)
مکافات عمل