جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 دی 1397
جلسه 17
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (1)
بیداری یتی
جهل مایه شادمانی