جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
05 دی 1394
جلسه 2
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (1)
بقاء