جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
26 دی 1394
جلسه 4
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (2)
جن و انس