جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
28 فروردین 1395
جلسه 6
2 : 23 : 00
استاد حسن عباسی
تصمیم‌مدار (1)
تو می‌تونی، موفق بشی.