جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
04 اردیبهشت 1395
جلسه 7
1 : 12 : 00
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (3)
معدن‌کار