جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
11 اردیبهشت 1395
جلسه 8
1 : 12 : 33
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (4)
کیمیا‌گری