جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
18 اردیبهشت 1395
جلسه 9
1 : 47 : 13
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (5)
تا ابد نزد او می‌مانی