دوره
دوره دوم
عنوان دوره : دوره دوم
شماره دوره : 2
سال شروع : 16 فروردین 1394
مکان برگزاری : تالار راشل کوری
زمان برگزاری : یک‌شنبه هر هفته، ساعت 14
شماره جلسهعنوان جلسهتاریخ جلسهرویکردمدرس
فهرست جلسات :‌
اولویت :‌
تعداد در صفحه:
جلسه ای ثبت نشده است
جلسه ای ثبت نشده است
کودک
نوجوان