جلسه
انسان‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
21 خرداد 1402
جلسه 26
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (10)
قصه‌ی پنجم