جلسه
معرفت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
18 تیر 1402
جلسه 27
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (4)
تضاد ضروریه، اما پیوند غیر ممکن نیست!