جلسه – کودکان استراتژیست
قدرت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
05 آذر 1396
جلسه 99
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (15)
برگ گل رز