جلسه – کودکان استراتژیست
قدرت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
28 اردیبهشت 1392
جلسه 45
استاد حسن عباسی
هیچ‌کس ابرمرد به دنیا نمی‌آید (۱)