جلسه – کودکان استراتژیست
قدرت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
30 شهریور 1392
جلسه 51
استاد حسن عباسی
تهدید همیشه هست، تو آماده‌ای؟